VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ke Smlouvě o zajištění úklidových služeb společnosti A MIXAIL s.r.o.

I. Výklad pojmů a užívaných zkratek

• KlidnyUklid.cz: internetový portál provozovaný obchodní společností A MIXAIL s.r.o., IČO: 24683311, sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „A Mixail“), jehož prostřednictvím lze současně objednat zajištění úklidových služeb.

• Klient: Právnická nebo fyzická osoba, která je svéprávná a způsobilá k právnímu jednání a která uzavřela s UKLIDMI smlouvu o zajištění úklidových prací.

• VOP: Tyto všeobecné obchodní podmínky vydané v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a dále v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

• Smlouva: Smlouva o zajištění úklidových služeb uzavřená dle ust. § 2586 a násl. OZ mezi Klientem a A Mixail formou objednávky Úklidových prací prostřednictvím internetových stránkách www.klidnyuklid.cz, distančním způsobem či jiným vhodným způsobem. Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy.

• Objednávkový formulář: Formulář umístěný na webových stránkách www.klidnyuklid.cz, prostřednictvím něhož Klient poptává provedení Úklidových prací ze strany A Mixail ve vymezených Úklidových prostorách.

• Úklidové práce: Dílo, které je předmětem Smlouvy, jedná se o poskytované služby na základě objednávky Klienta. Rozsah Úklidových prací je vymezen objednávkou Klienta. Mezi základní nabízené služby patří: jednorázový a/nebo pravidelný úklid interiérů a exteriérů domácností, kancelářských prostor a ostatních nebytových prostor, úklid soukromých či společných prostor, pomocné práce a práce v domácnosti.

• Úklidové prostory: Prostory v nemovitosti Klienta (interiér bytu, domu, kanceláře atp.), které jsou předmětem Úklidových prací a ve kterých má A Mixail Úklidové práce vykonávat, jakož i vstup do dalších prostor, jejichž využití je pro řádné plnění Smlouvy nezbytné.

• Specifikace Úklidových prací: Strukturovaná příloha nabídky Úklidových prací zpracované dle objednávky Klienta učiněné prostřednictvím Objednávkového formuláře, jejímž obsahem je zejména místo plnění Úklidových prací, jejich frekvence, rozsah a druh poskytovaných úklidových služeb. Specifikace Úklidových prací tvoří nedílnou součást Smlouvy.

• Úklidové prostředky a pomůcky: Čistící, mycí a desinfekční prostředky, jakož i pomůcky, nástroje a přístroje, zařízení či technika, které jsou k výkonu Úklidových prací používány či jsou předmětem Úklidových prací.

• Pracovník: Zaměstnanec či jiná fyzická osoba v obdobném poměru zmocněná A Mixail k výkonu Úklidových prací.

• Úklidový den: Sjednaná doba, ve které jsou Pracovníkem prováděny Úklidové práce.

• Ceník: Orientační ceník Úklidových prací, popř. dalších služeb a materiálu zveřejněný na internetových stránkách www.klidnyuklid.cz.

• Výkaz práce: Dodací list Úklidových prací spravovaný Pracovníkem, na jehož základě bude vyčíslen počet odpracovaných hodin sloužící k fakturaci poskytovaných Úklidových prací.

II. Objednávka a uzavření Smlouvy o zajištění Úklidových služeb

K uzavření Smlouvy dochází postupem, kdy Objednatel prostřednictvím Objednávkového formuláře, e-mailu či ústně (telefonicky) objednává Úklidové práce v Úklidových prostorách. Tato objednávka je po odeslání potvrzení závazná. Každá objednávka učiněná prostřednictvím Objednávkového formuláře je ze strany A Mixail bezprostředně po odeslání převzata a zpracována. Vyřízení objednávky probíhá obvykle formou e-mailové komunikace mezi Klientem a A Mixail. Klient je poté informován prostřednictvím jím sděleného e-mailového kontaktu o dostupnosti Úklidových prací, a to nejpozději do 48 hodin od přijetí Objednávky s tím, že Objednávka přijatá v průběhu dne pracovního klidu je vyřízena v nejbližší následující pracovní den. Klientovi je s informací o dostupnosti Úklidových prací zaslána Nabídka, vč. návrhu předpokládané kalkulace ceny Úklidových prací určené odhadem dle poptávaného rozsahu Úklidových prací, společně se Specifikací Úklidových prací.

Objednávky učiněné odesláním Objednávkového formuláře jsou považovány za závazné. Odešle-li Klient Objednávkový formulář umístěný na internetových stránkách www.klidnyuklid.cz, odešle poptávku na uvedený e-mail či kontaktuje A Mixail telefonicky a aktivně proklikem v k tomu určeném poli Objednávkového formuláře potvrdí seznámení se s obsahem VOP, má se za to, že s těmito VOP souhlasí. Klient má možnost jednostranně zrušit nebo změnit Objednávku před jejím vyřízením pouze po výslovné dohodě s A Mixail (doporučena je písemná forma).

K uzavření Smlouvy dochází okamžikem výslovné akceptace Nabídky /klidových prací učiněné formou e-mailové odpovědi ze strany Klienta v návaznosti na obdrženou e mailovou informaci o dostupnosti Úklidových prací spolu se Specifikací úklidových prací. Smlouva je uzavřena nejpozději okamžikem, kdy A Mixail, resp. Pracovník započne provádět Úklidové práce v místě Úklidových prostor.

Okamžikem uzavření Smlouvy jsou smluvní strany Smlouvou vázány a vznikají jim vzájemná práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající.

III. Předmět, doba plnění a trvání Smlouvy

Předmětem Smlouvy je závazek A Mixail k výkonu díla spočívajícího v provedení Úklidových prací pro Klienta v rozsahu dle Objednávky Úklidových prací a závazek Klienta takové dílo převzít a zaplatit za něj A Mixail sjednanou cenu.

Předmětem Smlouvy není dodávka Úklidových prostředků a pomůcek, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak, tyto je povinen poskytovat Pracovníkovi Klient. V případě porušení povinnost zajistit množství Úklidových prostředků a pomůcek dostatečných pro řádné provedení díla. Aby nebylo narušeno plnění dle Smlouvy, je A Mixail oprávněna dodat Úklidové prostředky a pomůcky v nezbytném množství a odpovídající kvalitě a dodatečně je účtovat za podmínek uvedených v Ceníku. Bylo-li dohodnuto, že předmětem Smlouvy je též dodávka Úklidových prostředků a pomůcek, bude účtována též cena dodaných úklidových prostředků dle Ceníku.

A Mixail započne s výkonem Úklidových prací dnem sjednaným ve Smlouvě. Úklidové práce jsou prováděny v dohodnutém místě a dohodnutém termu s frekvencí uvedenou ve Specifikaci Úklidových prací.

Smlouva se sjednává na dobu provedení sjednaného typu Úklidových prací dle Smlouvy. V případě pravidelného zajišťování Úklidových prací je Smlouva uzavřena na dobu neurčitou.

IV. Cena prací, účtování prací, platební podmínky

Cena Úklidových prací (dále také „Cena“) je stanovena dohodou Smluvních stran a je uvedena v cenové kalkulaci obsažené v Nabídce zaslané Klientovi prostřednictvím e-mailové komunikace. Cena a způsob její úhrady se odvíjí od charakteru poptávaných Úklidových prací v případě běžného znečištění Úklidových prostor. Takto stanovená Cena je ze strany A Mixail stanovena dle typu objednaných Úklidových prací a velikosti Úklidových prostor, na které byla kalkulována doba provádění Úklidových prací. Cena může být jednostranně A Mixail změněna dle reálné náročnosti Úklidových prací oproti obvyklé náročnosti. Na navýšení Ceny musí být Klient vždy písemně upozorněn. Pokud Klient navýšení Ceny neodsouhlasí, nebo pokud nestanoví priority Úklidových prací v Úklidových prostorách, určí priority Úklidových prací Pracovník. Neprovedené Úklidoví práce nebudou předmětem reklamace ze strany Klienta.

Podkladem pro účtování Úklidových prací je jejich skutečné provedení Pracovníkem. Klient je povinen zajistit převzetí Úklidový prací vždy bezodkladně po skončení Úklidových prací v daném Úklidovém dni a stvrdit svým podpisem Výkaz práce předložený Pracovníkem. V případě nepřítomnosti Klienta, kdy nedojde z důvodů nikoliv na straně A Mixail k potvrzení Výkazu práce, se považují všechny Úklidové práce za řádně vykonané a Klientovi předané. K odpracovaným hodinám bude připočten i čas Pracovníka strávený na cestě, jehož hodinové vyčíslení je stanoveno ve Smlouvě, popř. poplatek za dopravu dle Ceníku.

Klientovi je účtována i řádně odvedené vícepráce, odsouhlasená Klientem (osobně, telefonicky či formou elektronické komunikace). Vícepracemi se rozumí odpracované hodiny, popř. čas strávený na cestě, nad rámec Specifikace Úklidových prací.

Změny, zúžení či rozšíření poskytovaných Úklidových prací dle Specifikace Úklidových prací mohou být v návaznosti na potřeby Klienta a provozní možnosti A Mixail měněny formou dodatku ke Smlouvě, odsouhlaseného prostřednictvím elektronické pošty (e mailem).

Pokud Klient písemně nezruší sjednané Úklidové práce nejpozději 24 hodin před započetím Úklidového dne, A Mixail je oprávněn účtovat Klientovi 100 % ceny předpokládaných Úklidových prací dle Smlouvy. Pokud Klient nezruší sjednané Úklidové práce nejpozději 48 hodin před započetím Úklidového dne, je A Mixail oprávněn účtovat Klientovi 50 % ceny předpokládaných Úklidových prací dle Smlouvy. Při zrušení úklidu více jak 48 hodin před plánovaným úklidem a vracení případné zálohové platby není Klientovi účtováno ničeho. Pokud však konec lhůty před započetím cesty Pracovníka připadá na den pracovního klidu, je nutno zrušení Úklidových prací v daném Úklidovém dni učinit nejpozději do 14:00 hodin posledního pracovního dne předcházejícímu sjednanému termínu Úklidového dne.

V případě jednorázové Objednávky nebo prvního poskytnutí Úklidových prací se zavazuje Klient realizovat platbu ihned po ukončení Úklidových prací, a to v hotovosti oproti vystavenému příjmovému dokladu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě pravidelných Úklidových služeb jednou v týdnu či jednou za dva týdny dle dohodnutých podmínek mezi Klientem a A Mixail je podkladem pro placení ceny za poskytované služby elektronický daňový doklad – faktura, vystavená po provedeném plnění a zaslaný na e-mailovou adresu uvedenou Klientem v Objednávkovém formuláři. Klient tímto souhlasí s elektronickou formou fakturace. Nesouhlasí-li Klient s elektronickou formou fakturace, je povinen tuto skutečnost sdělit A Mixail nejpozději do tří (3) pracovních dnů od obdržení první elektronické faktury, v takovém případě mu bude faktura v písemné podobě zaslána poštou na korespondenční adresu Klienta uvedenou ve Smlouvě. Faktura je vystavena v měsíčním režimu vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce se splatností do pěti (5) dnů počínaje dnem vystavení faktury. Jinou zasílací adresu, periodu fakturace nebo způsob placení lze sjednat na základě žádosti Klienta a tato skutečnost a přesné podmínky jsou zapsány ve Specifikaci úklidových prací.

Klient se zavazuje fakturu ve lhůtě splatnosti uhradit. Pro případ prodlení s úhradou faktury se zavazuje zaplatit A Mixail smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení, tím není dotčen nárok na náhradu škody prodlením způsobenou. V případě prodlení je Klientovi zároveň vystavena upomínka, která je zpoplatněna částkou 100,- Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH) – tato bude vyúčtována v rámci následující fakturace. Za vystavení další upomínky právním zástupcem je Klientovi účtováno 1 000,- Kč bez DPH.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

Klient je povinen zejména:

• poskytovat A Mixail v rámci provádění Úklidových prací bezúplatně vodu a elektrickou energii a Úklidové prostředky a pomůcky. Klient je odpovědný za to, že všechny Úklidové prostředky a pomůcky budou pro výkon Úklidových prací vhodné;

• dodávat Pracovníkovi Úklidové prostředky a pomůcky bezodkladně po jejich vyžádání, tak, aby nebylo narušeno řádné plnění Smlouvy. Jiný postup, např. dodání Úklidových prostředků a pomůcek Pracovníkem, musí být písemně sjednán. V případě, že Klient požaduje použití speciálních Úklidových prostředků a pomůcek, jako např. na nestandardní povrchy a zařízení, je povinen A Mixail písemně upozornit na speciální požadavky pro ošetření dané plochy, případně uvést požadavek na její vyjmutí z Úklidových prací. Pokud tak neučiní před zahájením Úklidových prací, nenese A Mixail žádnou odpovědnost za případné poškození povrchů a zařízení Pracovníkem v důsledku použití nevhodného Úklidového prostředku či pomůcky;

• zabezpečit Pracovníkovi přístup do Úklidových prostor ve sjednaném čase osobně, popř. zmocněním jiné osoby. V případě, že Pracovníkovi nebude umožněn výkon Úklidových prací, jak bylo sjednáno Smlouvou, považují se v těchto případech všechny Úklidové práce za řádně vykonané, předané a budou předmětem fakturace;

• zamezit volnému pohybu zvířat, která jsou umístěna v Úklidových prostorách v době provádění Úklidových prací. V případě, že dojde k napadení Pracovníka zvířetem, je Klient povinen Zhotoviteli nejpozději do šesti (6) dnů doručit písemnou veterinární zprávu o stavu zvířete, se záznamem o očkování proti vzteklině dle odpovídajících právních předpisů (kontrola u veterináře musí proběhnout první a pátý den po napadení, bez ohledu na to, zda byla či nebyla porušena integrita lidské kůže Pracovníka);

• udržovat přístroje a vybavení Úklidových prostor a Úklidové prostory v dobrém technickém stavu tak, aby nedošlo ke zranění Pracovníka. Dále se Klient zavazuje upozornit A Mixail na poškozené, rozbité či nefunkční zařízení nacházející se v Úklidových prostorách, stejně jako upozornit na zařízení či další předměty způsobilé přivodit či způsobit zranění;

• udržovat vybavení Úklidových prostor a Úklidové prostory v technickém stavu neohrožujícím zdraví;

• seznámit Pracovníka s podmínkami pohybu v Úklidových prostorách, se všemi Úklidovými prostředky a pomůckami, které budou k výkonu Úklidových prací používány či budou předmětem Úklidových prací. Zejména je povinen ho seznámit s podmínkami obsluhy elektrických spotřebičů a/nebo zabezpečovacího zařízení. V souvislosti s tímto je Klient povinen písemně upozornit na speciální požadavky pro ošetření spotřební elektroniky, případně uvést požadavek na její vyjmutí z Úklidových prací. Pokud tak neučiní před zahájením Úklidových prací, nenese A Mixail žádnou odpovědnost za případné poškození spotřební elektroniky Pracovníkem v důsledku použití nevhodného Úklidového prostředku či pomůcky;

• připravit výpočetní techniku k provádění Úklidových prací tak, aby nemohlo dojít ze strany A Mixail k poškození či ztrátě uložených informací. A Mixail neodpovídá za případné škody, pokud nebude výpočetní technika uvedena v době provádění Úklidových prací do výše definovaného stavu;

• předat písemný seznam míst, na které Pracovník nemá přístup a seznam činností, které nemá výslovně vykonávat;

• zajistit ochranu svých šperků, hotovosti a jiných cenností uzamčením či jiným způsobem zabezpečení, tak aby nebyly volně přístupné;

• zajistit odstranění či jiné zajištění křehkých či jinak na přesun choulostivých cenností, jako např. porcelán, křišťál, starožitnosti, sklo atp., z ploch, které mají být předmětem Úklidových prací, a to tak, aby byla vyloučena manipulace s nimi ze strany Pracovníka z důvodu provedení Úklidových prací. Nesplní-li Klient povinnost dle předchozí věty, nenese A Mixail jakoukoli odpovědnost za případné poškození či zničení těchto věcí;

• umožnit provedení nárazové kontroly práce Pracovníka v době výkonu Úklidových prací přímo v Úklidových prostorách;

• určit místo, kam je A Mixail oprávněna odkládat odpad;

• bez vědomí a souhlasu A Mixail nevyvíjet úsilí k uzavření či zprostředkování pracovní či obdobné smlouvy či jakékoli jiné písemné či ústní dohody s Pracovníkem, jejímž předmětem by byl výkon Úklidových i jakýchkoli jiných prací v Úklidových prostorách, jakož i v prostorách třetích stran. V případě porušení této povinnosti se Klient zavazuje zaplatit A Mixail smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení, splatnou do pěti dnů ode dne písemné výzvy A Mixail k úhradě smluvní pokuty.

A Mixail, jakožto zhotovitel díla, je povinna:

• provést Úklidové práce v rozsahu a lhůtě, které jsou předmětem Smlouvy. Dále provést další Úklidové práce v rozsahu a způsobem, které Smluvní strany písemně odsouhlasily v průběhu trvání Smlouvy;

• provést Úklidové práce řádně prostřednictvím svého Pracovníka;

• nevyčerpané Úklidové prostředky, jakož i pomůcky, které jsou v majetku Klienta, použité k výkonu Úklidových prací vrátit po skončení Úklidových prací Klientovi, nebo je zanechat na místě k tomu Klientem určeném, zpravidla na místě, kde se u Klienta nacházejí běžně či kde je Klient zanechává pro Pracovníka;

• dodržet rozsah a dobu plnění poskytovaného v rámci Úklidového dne. V případě, že nebude moci sjednaný termín dodržet, je povinen o tom Klienta informovat. Klient má právo v tomto případě na náhradní plnění ve vzájemně dohodnutém termínu. V případě, že k čerpání náhradního termínu nedojde, není A Mixail oprávněna tyto nevykonané práce účtovat;

• nepoužívat jakékoli zařízení náležející do majetku Klienta k jiným než Smlouvou vymezeným činnostem. K tomu je povinen zavázat i své Pracovníky. To neplatí, jedná-li se o odůvodněnou potřebu užití zařízení pro komunikaci s Klientem a v případě neobvyklých náhlých událostí;

• odkládat odpad, jenž vznikne v souvislosti s prováděním činností dle Smlouvy, jen na místo určené Klientem.

VI. Reklamace, odpovědnost za škodu

Zjištěné nedostatky při provádění Úklidových prací je Klient povinen uplatnit u A Mixail písemnou reklamací učiněnou bezprostředně po ukončení Úklidových prací, nejpozději však do 24 hodin od dokončení Úklidových prací, přičemž písemná forma je zachována i za použití prostředků elektronické komunikace (e-mail). Klient je povinen přiložit k reklamaci pořízenou relevantní fotodokumentaci prokazující vadné plnění ze strany Pracovníka A Mixail. Pokud bude shledána reklamace oprávněnou, zajistí A Mixail následně nápravu bez zbytečného odkladu, tj. do dvou pracovních dnů od přijaté reklamace, případně v jiné lhůtě dohodnuté s Klientem.

V případě, že Klient vyjádří opakovaně (tj. dvakrát a více) nespokojenost s kvalitou či rozsahem poskytnutých Úklidových prací a jeho stížnost bude směřovat proti osobě Pracovníka, který Úklidové práce provádí, A Mixail přistoupí k nahrazení tohoto Pracovníka jiným Pracovníkem.

A Mixail odpovídá Klientovi za škodu na jeho majetku vzniklou jednáním Pracovníků v souvislosti s plněním Smlouvy, a to v rozsahu stanoveném těmito VOP. V případě zjištění škody je Klient povinen o tom neprodleně písemně informovat A Mixail a svoje tvrzení doložit; lhůtou „neprodleně“ se rozumí doba 24 hodin od ukončení Úklidových prací. Způsob nápravy bude určen dohodou smluvních stran. Vzniklá škoda může být nahrazena uvedením v předešlý stav, ve lhůtě přiměřené rozsahu vzniklé škody, finančním odškodněním do částky odpovídající desetinásobku Ceny provedených Úklidových prací, nebo případným uhrazením vzniklé škody v rámci pojistného plnění, nejpozději do 90 dnů ode dne oznámení vzniklé škody. K oznámení o vzniku škody podanému Klientem po uplynutí stanovené lhůty nebude přihlédnuto. Klient je povinen poskytnout A Mixail veškerou potřebnou součinnost k prokázání vzniku škody (zajištění servisních a jiných odborných zpráv, posudků, fotodokumentace apod., požadovaných v konkrétním případě pojišťovací společností).

A Mixail neodpovídá za škody vzniklé při čištění skvrn na kobercích a podlahových krytinách, na oblečení, potazích atp. v případě, že Klient neoznámil A Mixail či Pracovníkovi písemně původ skvrny, popř. druh znečištění, pokud škoda byla způsobena nesprávným postupem a zvolením nesprávného čistícího přípravku, kterému mohlo být oznámením Klienta zabráněno.

Pro případy své odpovědnosti za škodu je A Mixail pojištěna do výše 7000000 Kč, smluvní strany nepředpokládají v rámci plnění dle této Smlouvy škodu vyšší.

VII. Doručování, kontakty

Pro doručování jakýchkoli písemností platí e-mailová adresa, kterou Klient uvedl v Objednávkovém formuláři a e-mailová adresa A Mixail uvedená na internetových stránkách www.klidnyuklid.cz. V pochybnostech se považuje za doručenou elektronickou poštou písemnost bezchybně odeslaná prostřednictvím elektronické pošty třetí den po jejím odeslání. Oboustranně akceptována bude také listinná forma písemností doručována prostřednictvím držitele poštovní licence.

Smluvní strany odpovídají za to, že po celou dobu platnosti Smlouvy budou adresy pro doručování písemností aktuální.

VIII. Trvání smlouvy, ukončení

Smlouva, není-li v ní uvedeno jinak, se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu může vypovědět kterákoliv ze smluvních stran bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí jeden (1) měsíc a její běh počíná dnem následujícím po dni, ve kterém byl písemný projev vůle Smlouvu vypovědět doručen druhé smluvní straně. V průběhu výpovědní lhůty bude úhrada za Úklidové práce splatná bezprostředně po každém jejich ukončení, a to v hotovosti přímo k rukám Pracovníka, nesjednají-li smluvní strany jinak. Pokud k úhradě nedojde, má A Mixail právo uplatnit okamžité odstoupení od Smlouvy, tím však nezaniká právo A Mixail na úhradu Ceny provedených Úklidových prací.

Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy tehdy, poruší-li druhá smluvní strana závažným způsobem svoji povinnost vyplývající ze Smlouvy a neodstraní-li tato závadný stav ani v přiměřené dodatečně stanovené lhůtě po písemné výzvě. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení smluvní straně, která Smlouvu porušila.

Pro případ prodlení Klienta s placením Úklidových služeb o více než 14 dní si A Mixail vyhrazuje právo na přerušení plnění, ke kterému se zavázal ve Smlouvě, až do doby úhrady dlužné částky. A Mixail je oprávněna z tohoto důvodu okamžitě jednostranně od Smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení Klientovi. Dohodou smluvních stran je ujednáno, že účinky odstoupení od Smlouvy lze odvolat se souhlasem Klienta. A Mixail nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody v období, kdy je Klient v prodlení se zaplacením dlužné částky.

Smlouvu lze ukončit dohodu smluvních stran za podmínky, že žádná ze smluvních stran nemá ke dni ukončení Smlouvy vůči druhé smluvní straně nevyrovnané finanční, nebo jiné majetkové závazky ze Smlouvy vyplývající.

IX. Ochrana osobních údajů

Klient je srozuměn s tím, že A Mixail ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”) zpracovává, shromažďuje a uchovává osobní údaje Klienta uvedené ve Smlouvě, případně získané z jiných vztahů souvisejících se vzájemnou spoluprácí mezi A Mixail a Klientem, a další osobní údaje nezbytné pro poskytování služeb, a to za účelem souvisejícím s poskytováním Úklidových služeb ze strany dle Smlouvy Klientovi, dále za účelem užívání dalších služeb a produktů A Mixail a případného kontaktování Klienta a jím určených osob dle Smlouvy, a to i s dotazy ohledně nabídky, rozvoje produktů a služeb a zvláštních propagačních akcí A Mixail, a to buď e-mailem, poštou nebo telefonicky. Zásady správy a zpracování osobních údajů, jakož i práva a povinnosti s tím spojené včetně práv subjektů údajů a záruky zabezpečení osobních údajů jsou pak obsaženy v dokumentu věnovaném ochraně osobních údajů, který je dostupný na webových stránkách www.klidnyuklid.cz.

A Mixail zpracovává osobní údaje výhradně pro účely poskytování Úklidových prací, a to na základě Smlouvy uzavírané mezi A Mixail a Klientem, přičemž tato Smlouva je zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů v rozsahu, v jakém byly společnosti A Mixail poskytnuty ze strany Klienta, konkrétně se jedná zejména o: jméno a příjmení kontaktních osob Klienta, emailovou adresu, datum narození, PSČ, adresu bydliště, telefon, identifikační údaje a popis Úklidových prostor, číslo účtu, typy poskytovaných služeb a popisy způsobu provedení služeb, IP adresu. Dalším důvodem pro zpracování osobních údajů může být nezbytnost daná účely oprávněných zájmů A Mixail či třetí strany, např. pro vedení soudních sporů, reklamačních a pojistných řízení, marketingu a dále nezbytnost daná plněním zákonných povinností (např. vedení účetnictví při plnění daňových povinností).

A Mixail plní vůči subjektům údajů své zákonné informační povinnosti dle článku 12 a násl. GDPR, což znamená jak obecnou informační povinnost, tak i případné dílčí odpovědi na žádosti či stížnosti subjektů údajů ve vztahu k poskytovaným službám. Klient je oprávněn požádat A Mixail prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy nebo písemně o informaci o zpracování svých osobních údajů. Společnost A Mixail je povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, Klientovi předat. Klient je oprávněn své poskytnuté a zpracovávané osobní údaje měnit a aktualizovat. V případě, že Klient zjistí nebo se domnívá, že A Mixail provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, je oprávněn požádat A Mixail prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy nebo písemně na adresu sídla o vysvětlení, o odstranění vzniklého stavu blokováním, provedením opravy, doplněním nebo výmazem osobních údajů. Je-li tato žádost shledána jako oprávněná, je A Mixail povinna neprodleně, nejpozději do pěti (5) dnů, odstranit závadný stav.

X. Informace pro spotřebitele

Za spotřebitele se považuje každý Klient, který je fyzickou osobou a který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s A Mixail.

Klient má právo písemně odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb a zároveň prostřednictvím e-mailu. Lhůta pro uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy běží ode dne uzavření. Pokud Klient objedná Úklidové práce na termín, který nastane dříve než po uplynutí 14 (čtrnácti) dní ode dne uzavření Smlouvy, pak bere na vědomí, že pokud budou povinnosti ze Smlouvy splněny, pak po tomto okamžiku od ní nelze odstoupit.

Pokud se nepodaří vyřešit spor smírnou cestou, Klient má právo domáhat se mimosoudního řešení sporu u České obchodní inspekce, která je příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Formulář a bližší informace jsou dostupné na internetové stránce České obchodní inspekce: https://www.adr.coi.cz.

XI. Závěrečná ustanovení

Vztahy neupravené Smlouvou a těmito VOP se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.

Smluvní strany se zavazují nakládat s informacemi, které se dozvěděly na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, jako s důvěrnými a zavazují se tyto neposkytovat bez souhlasu druhé smluvní strany třetí osobě, a to s výjimkami sjednanými ve Smlouvě a těchto VOP.

Tyto VOP jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré Smlouvy učiněné v tento den a později.

A Mixail je oprávněna jednostranně v přiměřeném rozsahu znění VOP změnit. Tuto změnu je A Mixail povinna oznámit Klientovi bez zbytečného odkladu písemně, a to i elektronicky. Klient je oprávněn takto oznámenou změnu VOP odmítnout ve lhůtě jednoho měsíce ode dne jejího oznámení, po marném uplynutí této lhůty je nové znění VOP platné pro smluvní vztah vyplývající ze Smlouvy. V případě, že zákazník odmítne ve stanovené lhůtě změnu VOP, je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět dle ustanovení čl. VIII těchto VOP.

Tyto VOP jsou platné a účinné dnem 1. 1. 2021.